Privacyverklaring Klanten

CK Active B.V. zorgt te allen tijde voor de waarborging van de privacyrechten van degene van
wie zij persoonsgegevens verwerkt. CK Active B.V. gaat dan ook vertrouwelijk om met
verzamelde persoonsgegevens en houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de huidige
privacywetgeving aan haar stelt.

Persoonsgegevens
CK Active B.V. verzamelt slechts persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig aan haar ter
beschikking zijn gesteld. De informatie kan onder meer bestaan uit voor- en achternaam,
adresgegevens, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, sportgegevens (zoals onder meer: lengte,
gewicht, weegschaalgegevens en grondmotorische eigenschappen), medische gegevens (zoals onder
meer: waarde bloeddruk en cholesterol, relevant medisch verleden)

CK Active B.V. kan persoonsgegevens verwerken indien zij hiertoe op grond van de wet of een
contract verplicht is.

CK Active B.V. kan persoonsgegevens verwerken op grond van een vitaal belang, algemeen
belang of gerechtvaardigd belang. CK Active B.V. informeert de betrokkene hierover.
Indien de persoonsgegevens niet rechtstreeks via de betrokkene zijn verkregen, informeert CK
Active B.V. de betrokkene omtrent de bron waar de persoonsgegevens vandaan komen.

Doeleinden
CK Active B.V. zal de persoonsgegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn
verstrekt. CK Active B.V. verwerkt persoonsgegevens onder andere op het gebied van
antropometrie en fysieke fitheid. Deze informatie helpt CK Active B.V. haar service te verbeteren
en passende begeleiding op het gebied van gezondheid te kunnen aanbieden.

Bewaartermijn
CK Active B.V. zal de verstrekte persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor
de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Contactgegevens Functionaris voor de Gegevensbescherming (indien van toepassing)
Verwerkingsverantwoordelijke heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming aangesteld.
De contactgegevens van de Functionaris voor de Gegevensbescherming zijn: Paul Laming
info@ckactive.nl

Rechten betrokkenen
Degene van wie de persoonsgegevens worden verwerkt, heeft – behoudens wettelijke
uitzonderingsgronden – het recht om CK Active B.V. te verzoeken om inzage en/of rectificatie
en/of wissing van de persoonsgegevens en/of beperking van de betreffende verwerking.

Tevens komt de betrokkene het recht toe tegen de verwerking bezwaar te maken en dient CK
Active B.V. de gegevens van de betrokkene – op zijn of haar verzoek – over te dragen. CK Active
B.V. zal binnen één maand aan ieder van bovengenoemde verzoeken gehoor geven, tenzij dit
bijvoorbeeld op grond van complexiteit niet van haar binnen voornoemde termijn kan worden
verlangd.

Indien de verwerking van persoonsgegevens berust op toestemming van de betrokkene, dan
heeft de betrokkene te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken.

De betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij het desbetreffende
toezichthoudende orgaan, te weten in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gegevens uitwisselen met anderen
CK Active B.V. verstrekt nimmer persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst, zij daartoe verplicht is op grond van de wet, zij hiertoe een
gerechtvaardigd of algemeen belang heeft, of zij hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft
gekregen. CK Active B.V. deelt in ieder geval gegevens met SVM Solutions.

Profilering en cookies
CK Active B.V. maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een
cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd
en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. CK Active B.V.
gebruikt cookies om instellingen en voorkeuren van de gebruikers te onthouden, zodat onder
meer kan worden bijgehouden welke pagina’s worden bezocht en zodoende om een profiel op te
bouwen van het online gedrag. De cookies kunnen via de browser worden uitgezet.

CK Active B.V. maakt gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken
over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s en andere essentiële informatie waarmee
Verwerkingsverantwoordelijke de website voortdurend kan verbeteren voor zijn bezoekers. Deze
statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker.

CK Active B.V. biedt aan geïnteresseerden een nieuwbrief aan. Via deze nieuwsbrief worden
geïnteresseerden geïnformeerd over nieuws betreffende de aangeboden diensten en anderen
aanverwante zaken. De nieuwsbrief wordt alleen verstrekt indien de geïnteresseerde hier
uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. De geïnteresseerde dient, indien gewenst, zijn of
haar e-mailadres te verstrekken, waarna de nieuwsbrief zal worden verzonden. Iedere
nieuwsbrief bevat een link waarmee de geïnteresseerde zich kan afmelden. Het abonneebestand
van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Wijziging privacyverklaring
CK Active B.V. behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen.